Zřícenina hradu Luginsland [ Hrad nebo zřícenina hradu ]

Zřícenina hradu Luginsland
Zřícenina hradu Luginsland

Sporé pozůstatky středověké fortifikace hradu Luginsland (někdy také uváděn pod názvem Lugsland, Lugswalde, ale také Schlosberg, Burghau nebo Burgwall) se nachází nedaleko Města Albrechtic, mezi osadami Burkvíz a Vráclavek na místě zvaném "Hradní vyhlídka" (Hradní Vrch).

Skládal se ze dvou základních částí: vlastního jádra a o něco menšího předhradí.

Ploché centrální plató nepravidelného oválného tvaru bez zjevných výraznějších terénních depresí, delší osou orientované ve směru severoizápad - jihovýchod, má maximální rozměry 60 x 40 m a je obkrouženo příkopem a následným valem. Příkop, vysekaný ve skále, v současnosti s plytkým , plochým, 4 x 6 m (na severu jen 1,5 - 1,9 m) širokým a 2 - 444 m hlubokým dnem (při vrcholu má šíři 15 - 20 m), je bezpochybyz části zaplněn kamennou destrukcí ze sesuté hradební zdi, zjištěné archeologickým výzkumem. Jeho původní tvar byl zřejmě hrotitý. Dílem rozvezlý val s temenem dnes 2,5-3 m širokým byl zbudován zh nalámaných, bez požití pojiva skládaných kamenů. O jeho mohutnosti svědčí suťový kužel, markantní zvláště na východní straně a již A.Peter (1894, s.193) na konci minulého století hovořil o tom, že se zde i za největšího sucha držela voda, která nikam neodtékala, a že zde tudiž nejspíše vyvěral pramen. Toto téměř kruhové zahloubení zachytil ve svém řezu fortifikací v roce 1920 také G.Stumpf a rovněž je označil jako pramen. Naproti tomu W.Titze, který zde, jak bude dále řečeno, provádí o dvacet let později archeologický výzkum, pokladál uvedenou depresí za pozůstatek činnosti hledačů pokladů. Patrně již tehdy (stejně jako nyní) nebylo toto místo zavodněno. Možná právě proto byla na západní straně v blízkosti vstupu vyzděna v príkopu studna o průměru 1 m a stávající hloubce 1,4 m, o které nepodává zprávu ani A.Peter.

Předhradí mělo téměř podkovovitý tvar 72 x 38 m. přimýkající se k poněkud zploštělému valu hradního jádra, je vymezen a od hřebene oddělen místy již jen nevýrazným, mělkým, 5 - 7 m širokým a cca 1 m hlubokým příkopem a také značně setřelým v koruně maximálně 2 m širokým valem. Oba fortifikačníprvky byly na západní straně porušeny novodobou přístupovou cestou, na jihu vyznívající u skalních výchozů a relativně prudšího srázu do ztracena. Využitelnost předhradí byla snížena probíhajícím hřebenem a jeho svahy i celkovou nerovností terénu.

Luginsland je typickým představitelem fortifikace vznikající ve složitých podmínkách doby kolem poloviny 13.století v nově kolonizovaných oblastech západního českého Slezska. Jednoduché provedení a celková dispozice, nevyužívajícího zcela možností daných terénem (zvláště na předhradí), kdy veškeré zdivo je spojováno toliko jílem anebo kladeno na sucho bez ukotvení v základové spáře, jeho zjevné předimenzovanost včetně použití kůlů pro zvýšení stability, to vše svědčí o jisté archaičnosti, chvatu při výstavbě, ale také patrně o nevelkých zkušenostech s budovánímopevněných sídel. Rovněž samotný tvar hradního jádra, jakkoliv dílem vycházející z terenní konfigurace a jeho obepnutíoválnou hradební zdí, vyvolává společně s jejím provedením reminiscence na starší hradištní tradice (Durdík T., 1983, str.55-64).

Základové partie mohutné, velmi pravděpodobně také obytné čtyřhranné věže s hrázděnou nástavdou, umístěné v exponované poloze, však nelze považovat za polozahloubenou zemnicí s kamennou plentou (Doležel J., 1994, str.187), přestože jsou některými autory jsou takovéto útvary, zvláště u hradů tzv. přechodného typu, tímto způsobem interpretovány (Durdík T., 1987, str. 355-365). Jistě tu musíme zohlednit také finanční možnosti stavitele, ale i množství a kvalitulidí, které měl k dispozici.

Vše napovídá tomu, že záměrem bylo urychlené zbudování opevněného sídla, třebaže provizorního charakteru, které mělo vedle hospodářské, obytné a samozřejmě vojenské funkce zajišťovat obsazené území. Tíhu obrany tu nesla především mohutná obvodová hradba, doplněná širokým příkopem a valem.

Luginsland byl tedy produktem kolonizačního procesu v jeho prvotní fázi, který měl rozvíjet a zabezpečovat.
Zřícenina hradu Luginsland v Burkvízu

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Osoblazsko.cz

AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 21.05.2005 v 22:16 hodin
Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení