Mikroregion SVITAVA [ Mikroregion ]

Kraj kolejí, vodních mlýnů a elektráren


Rozkládá se na obou březích řeky Svitavy, která ve Svitávce uhýbá od silnice I/43 směrem k Doubravici a Blansku. Podél Svitavy protíná mikroregion trať Českých drah Brno-Svitavy.

Centra mikroregionu jsou dvě - Skalice nad Svitavou, která je železničním uzlem, a Doubravice s dávnou historií, obě leží na Svitavě, která zde teče v nadmořské výšce 320 metrů. Některé obce ale leží v okolních kopcích ve výši 550 m.n.m. Kraj je protkán sítí turistických tras a cyklotras, jejichž výchozími body jsou vlakové zastávky v Doubravici a Skalici nad Svitavou.

Celková rozloha mikroregionu je 46 km2 a žije zde téměř 3.800 obyvatel v osmi obcích: Doubravici, Chrudichromech, Jabloňanech, Kuničkách, Lhotě Rapotině, Oboře, Skalici nad Svitavou a Újezdě u Boskovic.

Příroda


Vodní tok řeky Svitavy a její údolní niva jsou významným krajinným prvkem s řadou lokálních biocenter. Doprovodný porost je významným biokoridorem územního systému ekologické stability. Jako protiklad vodní nivy se nabízejí kopce v okolí Kuniček či Újezdu u Boskovic s unikátními výhledy na protější úbočí Českomoravské vrchoviny.

Dominantu krajiny tvoří Chlumy. Severní Chlum (488 m.n.m.) je nalezištěm zkamenělin; severní úbočí jižního Chlumu hlídají sochy Stanislava Rolínka, autora soch v pískovcových jeskyních Blanických rytířů v Rudce.

Zajímavosti


Oblast při řece Svitavě byla obydlena již v pravěku. Svědčí o tom archeologické nálezy, jako jsou kamenné zbraně či doklady o výrobě železa. Písemné doklady o existenci jednotlivých obcí pocházejí z období 13. a 14. století.

Doubravice nad Svitavou - Ve středověku městečko s hradem, hrdelním právem a právem trhů. Jako zřícenina se hrad na ostrohu uvádí již roku 1529. Současná podoba kostela sv. Jana Křtitele je z r. 1717, socha Nepomuka. Dva mlýny, barvírna.

Chrudichromy - Obec na úpatí kopce Habří pozvolna se sklánějícího do údolní nivy řeky Svitavy. První zpráva o obci je z roku 1349, byl zde svobodný dvůr s pivovarem a hospodou. Hlavní obživou obyvatel byla zemědělská činnost.

Jabloňany - K obživě zemědělské se v případě Jabloňan přidala i těžba nerostných surovin v okolí. Kaplička zasvěcená Cyrilu a Metoději byla vybudována v roce 1893.

Kuničky - Malá horská obec v lesích ve výšce 550 m.n.m.

Lhota Rapotina - Leží na řece Svitavě. Kostel sv. Vavřince z r. 1717 patří k nejmenším kostelům v Evropě. V obci byl jeden z nejstarších mlýnů na papír na Moravě (doložen 1670), poháněn byl vodou z náhonu; v 19. stol. zde byla přádelna a barvírna vlny. Zachovány převody na transmise.

Obora - Zemědělská obec poblíž Chlumů, významných bodů v krajině. Poblíž osady Huť sv. Antonie ze 17. stol. se těžil ledek a uhlí, zajímavé jsou pozůstatky hald a jejich porost.

Skalice nad Svitavou - První zmínka pochází z roku 1228. Poloha obce na železničním uzlu a v těsné blízkosti křižovatky dvou významných silnic (I/43 a II/150) přispěla k tomu, že v současné době je zde řada průmyslových podniků. Vodárna dráhy je technickou památkou. Kaple byla postavena v roce 1926. Obec je také křižovatkou turistických a cyklistických tras.

Újezd u Boskovic - Leží na náhorní plošině (536 m.n.m.) s unikátními výhledy na sever a západ, chatová oblast, koupaliště.

Železniční trať

Provoz na železniční trati Brno-Česká Třebová byl zahájen 1.1.1849. Byla původně jednokolejná, i když spodek trati byl vybudován na koleje dvě. Nádraží IV. třídy ve Skalici mělo dvě dopravní a tři vedlejší koleje. Dopravní koleje byly vybaveny vodními jeřáby a čisticími jámami. U objektu vodárny byla vložena točna o průměru 15 stop. Na místě dnešní výpravní budovy pak stála jednopatrová kamenná přijímací budova s přízemní čekárnou, vestibulem, pokladnou, kanceláří, v patře byly byty.

První rychlovlaky začaly na trati jezdit v květnu 1862 (Vídeň-Praha-Podmokly) a zastavovaly i ve Skalici, jejíž oficiální název zněl Skalice-Boskovice.

V květnu 1908 byla uvedena do provozu místní dráha Velké Opatovice-Skalice, která měla ve Skalici vybudováno samostatné kolejiště i přijímací budovu. Přecházení k ní umožňovala přechodová lávka, která sloužila až do roku 1982. Provoz hlavní a místní dráhy byl sloučen v roce 1912. Nový název dostala zastávka až v roce 1936 - Skalice nad Svitavou. Přes Svitavu zde vede jedinečný příhradový most vyrobený v roce 1907 ve Vítkovických železárnách. Rekonstrukční práce na železničním koridoru Brno-Česká Třebová byly dokončeny v roce 2000.

Na obou tratích jsou občas pořádány jízdy historickými parními vlaky.

Mlýny a vodní elektrárny

Povodí řeky Svitavy, ale i jejího přítoku Bělé směrem od Boskovic (soutok je poblíž železničního mostu na trati Skalice-Boskovice) dávalo obživu řemeslům, které používaly sílu vody (mlýny, hamry, pily), ale i proudící vodu samu (barvírny, ap.). Na Letovicku a ve Svitávce tak vznikla nejen tradice zpracování a výroby látek, ale i mlynářská tradice. V okolí Skalice a Doubravice byla řada mlýnů, které využívaly později vodní energie i k výrobě a prodeji elektřiny. Nynější pekárna v Mladkově, kde byl mlýn a pila, se tak může honosit výrobou elektřiny prostřednictvím Francisovy turbíny, ze slávy Mikšova, později Skoupilova mlýna ve Skalici, zbyla již jen malá vodní elektrárna s Kaplanovou turbínou. Turbíny byly ve Lhotě Rapotině v někdejším mlýně na papír, ale i v nedalekém mlýně. V Doubravici pracují turbíny dvě. Kaplanova turbína v bývalém Řezníčkově mlýně poblíž nádraží ČD. Jde o historicky nejstarší (1908) takzvanou zemědělskou elektrárnu na Moravě. Dále po toku na místě bývalých salmovských hamrů, později mlýně Fadrných, pracuje Kaplanova turbína, která byla restituentům vrácena po dlouhých peripetiích.

Významné osobnosti


Jan Kunc (1883-1976) - hudební skladatel, spisovatel a pedagog, žák Leoše Janáčka. Dlouholetý ředitel brněnské konzervatoře, první děkan Janáčkovy akademie muzických umění. Pamětní deska na rodném domě č.p. 81.

Arnošt Okáč (1903-1980) - profesor brněnské univerzity, chemik, člen Česko-slovenské akademie věd. Nositel řady vědeckých ocenění.

Gustav Křivinka (1928-1990) - hudební skladatel, pedagog a režisér. V 60.-70. letech minulého století hudební režisér Brněnského televizního studia.

Volný čas

Újezd u Boskovic - koupaliště.
Akce

Poutě - Skalice nad Svitavou, Kuničky, Doubravice, Jabloňany, LhotaRapotina, Újezd, Obora.
Stavění máje - Doubravice.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Michaela Dvořáčková (Městské informační středisko Boskovice) org. 130, 09.12.2004 v 14:25 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení