Přírodní památka Obidová

Základní údaje: Přírodní památka Obidová představuje nejcennější beskydské rašelinné louky (sihly) v mělké podhřebenové sníženině v pramenné oblasti Sihelského potoka (pravostranná zdrojnice Mohelnice). Nachází se v nadmořské výšce 710-750 m, asi 1,4 km jihozápadně od kóty Obidová (832 m) a 3 km severně od hraničního hřebene Moravskoslezských Beskyd v těsné blízkosti rekreačního střediska Visalaje. Katastrální území Krásná pod Lysou horou, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy. Vyvlášeno v r. 1990. Výměra: 7, 28 ha.

Motiv ochrany: Společenstva rašelinných luk s řadou vzácných, ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Z hlediska geologického je území součástí klasického vývoje godulských vrstev, tvořených hrubě rytmickým flyšem a glautonickými pískovci. Celé území je překryto mocnými deluviálními hlinitokamennými usazeninami a je velmi zamokřené. Půdní pokryv tvoří bohaté lesní půdy, místy oglejené až zrašeliněné.

Botanika: Na mokrých a rašelinných loukách převažuje mokřadní vegetace podsvazu Calthenion a svazu Caricion fuscae. Vzácně jsou vyvinuty porosty svazu Caricion davallianae, Sphagno warnstorfianii-Tomenthypnion a Sphagno recurvi-Caricion canescenstis. Nejcennějším druhem vázaným na zamokřená místa s porosty rašeliníku je rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Zdejší populace je nejpočetnější na území CHKO Beskydy, patří však také k nejohroženějším (na několika beskydských lokalitách již vymizela). Další silně ohrožený druh květeny ČR všivec bahenní (Pedicularis palustris) tvořil ještě na počátku 90. let 20. stol. populaci čítající několik stovek rostlin, v posledních letech lze nalézt sotva několik desítek. Hojný je všivec lesní (Pedicularis sylvatica), ze vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii).

Na území přírodní památky lze nalést další význačné a dnes již vzácné druhy podmáčených a rašelinné míst, např. bahničku chudokvětou (Eleocharis quinqueflora) SO, čertkus luční (Succisa pratensis), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), svízel bahenní (Galium palustre), škardu bahenní (Crepis paludosa), vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata), violku bahenní (Viola palustre), přesličku poříční (Equisetum fluviatile) a přesličku bahenní (Equisetum palustre), ostřici bledavou (Carex pallens), ostřici ježatou (Carex echinata), ostřici obecnou (Carex nigra), ostřici prosovou (Carex panicea), ostřici rusou (Carex flava) a sítinu cibulkatou (Juncus bulbosus).

Bohatě je vyvinuto mechové patro tvořené zejména rašeliníky a ploníky. Na sušších místech v okrajových částech se vyskytuje bukvice lékařská (Betonica officinalis), jalovec obecný (Juniperus communis), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), smilka tuhá (Nardus stricta) aj.

Zoologie: Na lokalitě nacházejí vhodné životní podmínky ohrožené druhy obojživelníků: čolek karpatský (Triturus montandoni), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a skokan hnědý (Rana temporaria). Z plazů byli zjištěni ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). V potůčku protékajícím územím žije vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) a pstruh obecný (Salmo trutta). Vlhké louky v údolí jsou součástí biotopu četných druhů ptáků, potravu zde nacházejí např. čáp černý (Ciconia nigra), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo), kos horský (Turdus torquatus), krkavec velký (Corvus corax), ostříž lesní (Falco subbuteo), puštík obecný (Strix aluco) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica).

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: V minulosti bylo území hospodářsky využíváno pouze extenzivní pastvou hovězího dobytka a kosením. Později se na loukách intenzivně pásly jalovice, což značně poškodilo cenná rostlinná společenstva. Na mnoha místech došlo k úplnému vymizení bylinného porostu. V současné době se provádí řízené hospodaření, louky jsou pravidelně koseny v přesně stanoveném termínu. Součástí péče je také obnova a údržba několika tůní k rozmnožování obojživelníků.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 12:46 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení