Přírodní památka Hrádek [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Hrádek

Základní údaje:
Přírodní památku Hrádek tvoří extenzivní sad s orchidejovou loukou a bývalá jalovcová pastvina na výslunné stráni, místy s prameništi. Rozkládá se v okrese Vsetín v katastrálním území Študlov na parcelách číslo 783/1 a 783/4. Celková výměra přírodní památky činí 3,1963 ha, ochranné pásmo 1,4 ha.

Vyhlášení:
Nařízení č. 4/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. února 1999 o vyhlášení přírodní památky "Hrádek" v k. ú. Študlov a jejího ochranného pásma.

Důvod vyhlášení:
Ochrana květnaté louky s porosty jalovce obecného a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, zejména orchidejí a ochrana populací vzácných teplomilných druhů flóry - ožanky kalamandry a pcháče bezlodyžného včetně teplomilné entomofauny.

Botanika:
Vyskytuje se zde pestrá květena s četnými teplomilnými a suchomilnými druhy rostlin, např. pcháč bezlodyžný, ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), kociánek dvoudomý, čistec přímý (Stachys recta). Zjištěno bylo nejméně 7 druhů orchidejí, zejména vstavač mužský a vemeník dvoulistý. Po okrajích je bohatý porost jalovce.

Zoologie:
Proveden entomologický průzkum zaměřený na brouky (Coleoptera) a rovnokřídlé. Vzácně se vyskytuje saranče vrzavá (Psophus stridulus), z motýlů např. hniváček modrolemý (Lycaena hyppothoe).

Hospodářské využívání, management:
Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí. Území je ohroženo sukcesí, část leží ladem, část je kosená.


Literatura:
Rezervační kniha PP Hrádek. Dep. in KÚ Zlín.
Kyslingrová, D. (1993 - 1998): Botanické průzkumy stávajících a navrhovaných ZCHÚ v jižní části okresu Vsetín (lokality Hrádek u Študlova, Střelná, Sucháčkovy paseky, Lačnov, Smolinka, Prlov I, II a III, Trubiska, Meandry Senice). Ms. Dep. in: KÚ Zlín.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka J., Trezner J. a kol.: PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín 2001, 1. vydání, 568 stran.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 13:18 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení