Přírodní památka Babí hora [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Stepní louky a pastviny, 0.120 km JZ od kóty Babí hora, k. ú. Hluk, V: 1,70 ha, n.v.: 330 - 350 m.n.m., Z: Nařízení Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 2 /1998 ze dne 16.3.1998.

Motiv ochrany: Zachování zbytku jedinečných stepních společenstev pannonského termofytika s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů.

Geologie, půdní poměry: Lokalita patří do jižní bělokarpatské jednotky, půdy jsou suché, kamenité, v dolní části s poměrně vysoko položenou hladinou spodní vody.

Botanika: Vegetační kryt tvoří teplomilný trávník svazu Bromion erecti, ve kterém dominuje pýr prostřední, válečka prapořitá, ostřice chabá. Z významných druhů se zde vyskytuje vstavač osmahlý, hrachor panonský chlumní, kosatec dvoubarevný, oman mečolistý, kozinec dánský, bělozářka větvitá.

Zoologie: Lokalita je bohatá na teplomilný hmyz např. pestrokřídlec podražcový, modrásek vikvicový, perleťovec kopřivový, stepní tesařík Dorcadion fulvum, kudlanka nábožná, soumračník hnědý a řada jiných, zejména motýlů čeledi modráskovitých. Z význačnějších druhů ptactva zde byl zaznamenán bramborníček černohlavý, pěnice černohlavá,pěnice pokřovní, ťuhýk šedý, ťuhýk obecný.

Lesnictví: Celé území je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Historické využití bylo formou extenzivní obecní pastviny. V současnosti již dlouhodobě bez obhospodařování, občasnými požáry potlačována sukcese dřevin. Jednou za 2 - 3 roky by bylo vhodné území pokosit a odstranit ojedinělý nálet dřevin.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 07.02.2003 v 08:29 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení