Přírodní památka Jasenice [ Přírodní památka ]

Přírodní památku Jasenice tvoří zatopený opuštěný jámový lom na vápenec. Nachází se v obci Lešná, na jihovýchodním okraji místní části Jasenice v okrese Vsetín, v k. ú. Jasenice na parcelách číslo 287/6, 1030/2, 1036/1-2, 1037/5-6, 1038/4 a st. ploše 115. Celková rozloha 1,7056 ha.

Vyhlášení: Obecně závazná vyhláška okresního úřadu Vsetín č. 02/1991 ze dne dne 9. dubna 1991, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "JASENICE”. Důvod vyhlášení: ochrana unikátního odkryvu spodnokřídového blokového slepence těšínsko-hradišťského souvrství bašského vývoje slezské jednotky. Bloky štramberského vápence se světově známou faunou bezobratlých (korálů, mlžů, plžů, hydrozolií). Současně se jedná o naleziště chráněných druhů živočichů - rak říční.

Geologie: těleso vápenců štramberského typu bašského vývoje slezské jednotky (svrchno-jurské stáří - tithovce) uvnitř okolního těšínsko-hradišťského souvrství.

Paleontologie: Významné zoopaleontologické naleziště. Organodetritické vápence s bohatou faunou bezobratlých, především amonity (např. Protetragonites quadrisulcatus), břichonožci (plži), mlži, ramenonožci, korály, houby, mechovky, aptychy a lilijice. Fauna organodetritických vápenců v PP Jasenice nebyla dosud podrobně paleontologicky zpracována.

Botanika: výskyt teplomilné květeny, na prameništi nad jezírkem Jesenického lomu drobná populace orchideje kruštíku bahenního (Epipactis palustris).

Zoologie: V jezírku se nachází vzácná vodní fauna: rak říční, jehož populace pochází z nedalekého toku Buňávka, kde již vyhynul, dále zde byla zjištěna škeble rybniční.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 08:16 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení