Přírodní památka Barborka [ Přírodní památka ]

Přírodní památku Barborka tvoří stará dubová bučina na jižním svahu kopce Barborka v nadm. výšce 410 až 510 m n. m. , katastrální území Buchlovice. Celková výměra 7,96 ha.

Vyhlášení: Vyhláška OkÚ Uherské Hradiště č. 2 ze dne 10. 6. 1994. Důvod vyhlášení: starý, samovolně zmlazující porost dubové bučiny na extrémním svahu s vysokým podílem vypreparovaných pískovcových skalisek, na kterých se vyskytuje reliktní borovice.

Geologie, půdní poměry: geologickým podkladem je račanská jednotka magurského flyše tvořená soláňskými vrstvami paleocénního stáří. Je zde obnažena řada skalisek soláňských pískovců a slepenců s charakterstickými erozními skulpturami abiotického původu. Půdní pokryv tvoří typické kambizemě.

Botanika: Vegetační kryt tvoří ochuzené květnaté bučiny a dubohabřiny, s dominantními dřevinami bukem lesním, dubem zimním, dubem letním, habrem obecným, méně lípou malolistou, babykou obecnou. V podrostu se objevují strdivka jednokvětá, třtina rákosovitá, bika hajní, lipnice hajní, svízel vonný aj. Na skalkách a na rozvolněných místech se objevují acidofilní doubravy, v nichž rostou méně náročné teplomilné druhy, např. tolita lékařská, kokořík vonný a řeřišník písečný.

Lesnictví: Zachovalá ukázka přirozeného lesa, která se udržela díky zhoršeným terénním podmínkám, nevhodným pro intenzivní lesní hospodářství. Cílem lesního hospodaření je dosáhnout 60% zastoupení buku a 30% dubu a podporovat vtroušené přirozené listnaté dřeviny - lípu, javor, habr.

Zoologie: Z motýlů se zde vyskytují typické druhy bučin, jako např. martináček bukový a okáč pýrový. Ze zvláště chráněných druhů ptáků se zde vyskytuje např. lejsek šedý a žluva hajní.

Historie a kultura: Na vrcholu stojí kaple sv. Barbory, založená již ve 14. století, dnešní stavba pochází z roku 1673. Původně fungovala jako pohřební kaple majitelů Buchlova.

Hospodářské využívání, management: Území je vedeno v kategorii lesů zvláštního určení, s nadřazeným významem ekologickým nad zájmem produkčním. Hospodaří se zde jednotlivě výběrným hospodářským způsobem. Pískovcové skalní útvary jsou využívány horolezci.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 07.02.2003 v 08:32 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení