Přírodní památka Břestecká skála [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Členité pískovcové skály s lesním porostem v jižním úbočí vrchu Komínku (455,8 m.n.m), 1,5 km severozápadně od obce Břestek, k.ú. Břestek, V: 4,1 ha, n.v.: 280 - 400 m.n.m., Z: Nařízení Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 7/2002 ze dne 20. května 2002.

Motiv ochrany: Významný geomorfologický útvar s reliktním výskytem borovice lesní a původní karpatské ostřicové dubohabřiny.

Geologie, půdní poměry: Břestecká skála leží v horní části strukturního hřbetu tvořeného lukovskými vrstvami paleocenního stáří (svrchní část soláňského souvrství račanské jednotky magurského flyše). Hřbet, protažený zhruba ve směru jz.-sv., přechází v horní části v pískovcový hřeben s mrazovým srubem a strukturním svahem, kde se nacházejí i nejzajímavější skalní útvary, které se člení na tři části nazvané Hlavní kámen, Plotna a Východní věžka. Při horním okraji rezervace se nachází malá puklinová jeskyně.

Botanika: V bylinném patře se vyskytuje např. zvonek broskvolistý, ostřice chlupatá, srha hajní, lipnice hajní, strdivka jednokvětá, kostřava tenkolistá, mařinka vonná, kručinka barvířská, jestřábník lesní, hrachor černý, černýš hajní, kokořík mnohokvětý, rozrazil lékařský.

Botanicky zajímavější je vrcholová skalnatá část Břestecké skály, kde se vyskytují reliktní bory s dominantní borovicí lesní a příměsí břízy bělokoré a dubu zimního. Na výchozech skal se nachází např. kyselka obecná, česnek chlumní horský, sleziník severní, hvozdík kartouzek, jestřábník chlupáček, rozchodníkovec žlutokvětý, janovec metlatý, silenka nicí, smolnička obecná.

Lesnictví: Lesní porost fytocenologicky náleží asociaci Carici pilosae-Carpinetum, - karpatská ostřicová dubohabřina s bylinným patrem částečně ochuzeným o charakteristické druhy, s dominancí Melica uniflora a Poa nemoralis. Stromové patro tvoří dub zimní, habr obecný, buk lesní, bříza bělokorá. V horní části území se dokonce nachází ojediněle i reliktní dříny.

Management, ohrožení, návrhy opatření: V lesních porostech je možné hospodařit skupinově výběrným způsobem s následnou přirozenou obnovou. Porosty reliktních borovic a dřínů bez zásahu. Skály jsou využívány horolezci (popsáno celkem 20 tras), pod skalami v chráněném území je nelegální tábořiště.

Historie: V okolí jsou stopy prehistorického osídlení z období staršího i mladšího neolitu. Nedaleko v údolí Salašky se nalézá restaurace Pod Skalou.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 09.05.2005 v 14:11 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení