Národní přírodní rezervace Javořina [ Národní přírodní rezervace ]

Národní přírodní rezervace Javořina
(rozloha 178 ha)
Lesy pralesovitého charakteru pod vrcholem Velké Javořiny (970 m). Již v roce 1909 zde Lichtenštejnové vyhlásili ochranný režim podobný dnešnímu. V současné době je území ponecháno přirozenému vývoji. Na vrcholu je do rezervace začleněna i horská louka. Většinu území pokrývají květnaté bučiny, na prudších sklonech suťové lesy s klenem a jasanem. V podrostu se vyskytují mimo jiné sněženky, v létě tu kvetou mléčivec alpský a měsíčnice vytrvalá a na okraji rezervace jako na jediném místě v Bílých Karpatech i zvonek širolistý. V lesích hnízdí strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, rehek zahradní a další lesní druhy. Vyskytuje se zde i plž modranka karpatská, která je karpatským endemitem. Na vrcholové louce je možné pozorovat ještěrku živorodou.


Základní údaje: NPR Javořina - severní svah vrcholu Velká Javořina, k.ú. Strání, V: 78,27 ha, n.v.: 825-970 m.n.m., Z: Vyhláška Ministerstva kultury ČR ze dne 9.3.1951.

Motiv ochrany: Pralesovité porosty javoru, buku a jasanu, vzniklé přirozenou cestou, a horská smilková louka.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš, půda vykazuje vyšší obsah skeletu, přesto je živná až obohacená, značně humózní.

Botanika: Vrcholová louka Velké Javořiny (970 m.n.m.), je v Bílých Karpatech jediným typem horské smilkové louky, bohužel po přihnojování minerálními hnojivy v minulosti bez výskytu chráněných a ohrožených druhů. Bylinné patro lesních porostů je zastoupeno udatnou lesní, věsenkou nachovou, zvonkem širolistým, mléčivcem alpským, knotovkou červenou, měsíčnicí vytrvalou a hojně i sněženkou podsněžníkem.

Zoologie: V minulosti byly vrcholové louky stanovištěm ohrožených druhů motýlů - např. jasoň červenooký! V současnosti potvrzen výskyt jen některých vzácných a ohrožených druhů motýlů, jako např. Ochropleura praecox, Phlogophora scita, Athetis palustris, Noctua orbona aj. Vrcholovou louku rovněž částečně využívá k letové aktivitě jasoň dymnivkový vázaný jinak na okraje bukového lesa s dymnivkou. V pralesním porostu se vyskytují horské druhy živočichů jako například mlok skvrnitý, ještěrka živorodá, rejsek horský, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, krkavec velký, ořešník kropenatý, kos horský. V potocích vzácně žije střevlík Carabus variolosus a v podrostu i Carabus obsoletus.

Lesnictví: Kmenovina zastoupená bukem, jasanem a klenem je téměř celoplošně zmlazena klenem. Zdravotní stav je dobrý. Díky drsnému klimatu mají stromy vrcholových partií bizarní tvary. Porost je ca 200 let bez zásahu a zásahy ani nevyžaduje. Rezervace bude i nadále ponechána přirozenému vývoji. Je společnou chloubou ochránců přírody a lesníků.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Lesní porosty jsou bez zásahu. Louky byly koseny běžnou mechanizací jednou ročně. Bohužel od roku 1997 není kosení zajištěno.

V době "Javořinských slavností" by bylo vhodné zamezit vstupu lidí do NPR strážní službou nebo vhodnější organizací pohybu osob a automobilů.

Při okrajích lesa a v okolí objektu vysílače se na nekosených plochách silně rozšiřuje maliník.

Na části lokality byl vybudován vysílač. Negativně ji ovlivňuje také turistický ruch - tři frekventované turistické cesty NPR protínají.

Historie: Pralesní rezervace byla vyhlášena původními majiteli, pány z Lichtenštejnů, již v roce 1909. Vrcholová louka vznikla vyklučením původního karpatského pralesa pravděpodobně v pozdním středověku během valašské kolonizace. Před 13 lety byla vyhnojena, což způsobilo vymizení všech ohrožených druhů rostlin. Od té doby byla nehnojena a pravidelně kosena. Přestože úspěšně regenerovala, bylo od zajištění mamagementu Správou CHKO a BR Bílé Karpaty v posledních letech upuštěno.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 970.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.10.2004 v 20:52 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení