Přírodní památka Bezedník [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Přírodní památku Bezedník tvoří rybník stejnojmenného názvu a jeho bezprostřední okolí. Kromě rybníka je součástí PP i krátký úsek potoka nad i pod rybníkem, včetně smíšeného lesního porostu v nivě potoka. PP Bezedník leží v Hostýnských vrších 1 km SZ od obce Lukov v nadmořské výšce 323 m, katastrální území Lukov. Výměra 1,6811 ha.

Vyhlášení: Nařízení Okresního úřadu Zlín, 1991. Důvod vyhlášení: ochrana početných populací celé řady druhů obojživelníků, kteří zde nacházejí příznivé podmínky pro rozmnožování.

Botanika: Les kolem potoka je silně podmáčený. Na několika místech se tvoří bahnité mokřady a tůňky. Vegetace je složena především z druhů, které jsou charakteristické pro smíšené lesní porosty pahorkatin, nacházejí se zde rostliny typické pro mokřadní biotopy jako blatouch bahenní (Caltha palustris), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), devětsil bílý (Petasites albus), na sušších místech prvosenka vyšší (Primula elatior), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) aj. Břehy rybníka lemuji zástupci běžných rostlinných druhů. Zoologie: Z obojživelníků se zde vyskytují následující druhy: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Pozoruhodný je výskyt tří druhů čolků a všech tří našich druhů "hnědých” skokanů na jedné lokalitě. Přítomnost čolka karpatského (Triturus montandoni) nebyla doposud hodnověrně prokázána. V potoce pod rybníkem přežívá vitální populace raka říčního (Astacus astacus).

Při entomologickém průzkumu, který byl zaměřen především na vodní brouky, bylo na této lokalitě zjištěno 42 druhů, např. Haliplus laminatus, Acilius sulcatusm, Acilius canaliculatus, Agabus sturmi, Dytiscus marginalis, Hydroporus incognitus, Hydroporus memnonius, Platambus maculatus, Hydraena gracilis. Z vodních ploštic zde byla nalezena i vzácnější jehlanka válcovitá (Ranatra linearis).

Hospodářské využívání, management: Před vyhlášením chráněného území býval rybník často v jarních měsících vypuštěn za účelem vápnění dna, či vykonávání jiných prací. Po provedení potřebných zásahů byl sice opět napuštěn, ale snůšky vajíček těch druhů obojživelníků, u kterých dochází k páření brzy na jaře, byly z největší části zničeny. Současný režim stanovuje, že rybník je nutno udržovat trvale napuštěn v období od 1. března do 30. září bez náhlých změn ve výšce vodní hladiny. Případné změny od tohoto nařízení, které mohou být vynuceny klimatickými faktory (např. déletrvající zimou), musí být konzultovány a schváleny referátem životního prostředí Okresního úřadu ve Zlíně. Území je cenné i z hlediska krajinářského.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 10:25 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení