Přírodní památka Byčinec [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Přírodní památka Byčinec se rozkládá na zvlněných, k severozápadu ukloněných svazích hraničního hřebene Moravskoslezských Beskyd, asi 1,2 km severozápadně od kóty Polomka (983 m). Tvoří ji svahové prameništní louky a pastviny v údolí potoka Byčince, pravostranného přítoku Morávky, v nadmořské výšce 680 - 700 m. Katastrální území Morávka, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v r. 1990. Výměra: 0,8632 ha.

Motiv ochrany: Společenstva vlhkých a rašelinných luk a horských pastvin s výskytem vzácných, ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří godulské vrstvy překryté mocnými vrstvami svahovin. Půdní typ: hlinitopísčité hnědé lesní půdy. Na podmáčených místech se občas objevují drobné svahové sesuvy.

Botanika: Kromě vzácných a chráněných druhů rostlin je území stanovištěm mnoha dalších taxonů, vázaných na podmáčené a rašelinné biotopy.
Ze vstavačovitých (Orchideaceae) se vyskytují:
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),
prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)
a bohatá populace kruštíku bahenního (Epipastis palustris).
Dále zde rostou např.:
blatouch bahenní (Caltha palustris),
kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi),
ostřice bledavá (Carex pallescens),
ostřice ježatá (Carex echinata),
ostřice obecná (C. nigra),
ostřice prosová (Carex panicea),
ostřice rusá (Carex flava),
přeslička bahenní (Equisetum palustre),
přeslička poříční (Equisetum fluviatile),
skřípina lesní (Scirpus sylvaticus),
suchopýr širolistý (Eriophorum angustifolium),
suchopýr úzkolistý, škarda bahenní (Crepis paludosa),
štírovník bažinný (Lotus uliginosus),
violka bahenní (Viola palustris),
všivec ladní (Pedicularis sylvatica),
místy jsou porosty rašeliníku (Sphagnum sp.).
Masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) zde byla naposledy nalezena v r. 1993 a je považována za vyhynulou (podobný je osud rosnatky i na některých dalších beskydských, dnes již historických nalezištích, hojně se dodnes vyskytuje především v PP Obidová, dále v PP Podgrúň a málo početná populace V Podolánkách).

Na sušších místech s jalovcem obecným (Juniperus communis) je možno nalézt:
bukvici lékařskou (Betonica officinalis),
rozrazil lékařský (Veronica officinalis),
pupavu bezlodyžnou (Carlina acaulis),
smilku tuhou (Nardus stricta),
len počistivý (Linum catharticum),
žebrovici různolistou (Blechnum spicant) aj.

Zoologie: Přírodní památka Byčinec je životním prostředím ohrožených druhů plazů a obojživelníků. Vyskytuje se zde:
ještěrka obecná (Lacerta agilis),
zmije obecná (Vipera berus),
čolek horský (Triturus alpestris) a
čolek obecný (T. vulgaris),
skokan hnědý (Rana temporaria) a
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). V okolí byl několikrát pozorován vlk evropský (Canis lupus).

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, využití: V minulosti bylo území hospodářsky využíváno pouze extenzivně pastvou hovězího dobytka, popř. kosením. Později zde probíhala intenzivní pastva jalovic. Ta znamenala silné poškození lokality, na mnoha místech došlo k úplnému vymizení bylinného porostu. V současné době je zde prováděno řízené hospodaření, jehož cílem je uchování předmětu ochrany území. Spočívá v extenzivní pastvě hovězího dobytka a koní, sečení nedopasků a odstraňování dřevinného náletu. Součástí ochranářských opatření bylo zřízení několika tůní pro rozmnožování obojživelníků.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 12:36 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení