Přírodní památka Kyčmol

Základní údaje: Přírodní památku Kyčmol tvoří drobná mokřadní louka v údolí řeky Lomné v nejjižnější části bezlesého území Kyčmol. Mírně svažitá plocha je zamokřena řadou pramenů vytékajících na úpatí přilehlého svahu. Nachází se v nadmořské výšce 659 - 611 m, asi 2 km severovýchodně od vrchu Malý Polom (1060 m) nad osadou Kyčmol Moravskoslezských Beskydech. Katastrální území Horní Lomná , okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy. Vyhlášeno nařízením ONV ve Frýdku-Místku dne 22. 2. 1990. Celková výměra 0,0822 ha.

Motiv ochrany: V červenci až srpnu zde vykvétají stovky jedinců kriticky ohroženého kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Tato vitální populace je hlavním motivem ochrany tohoto v Beskydech plošně nejmenšího zvláště chráněného území.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je budován flyšovými horninami slezského příkrovu, nachází se na hranici vývoje godulských a istebňanských vrstev magurského flyše a je pokryto mocnými zvětralinami. Půdním typem jsou těžké glejové půdy.

Botanika: V mokřadním společenstvu podsvazu Calthenion je ze vstavačovitých (Orchidaceae) hojně zastoupen zmíněný kruštík bahenní (Epipactis palustris) spolu s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis). Běžnými bylinnými druhy podmáčených stanovišť jsou zde např. blatouch bahenní (Caltha palustris), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), kyprej obecný (Lythrum salicaria), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová (Carex panicea) a ostřice rusá (Carex flava), přeslička lesní, kohoutek luční, pcháč bahenní, pcháč bahenní (Cirsium palustre), pcháč potoční (C. rivulare), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), skřípina lesní (Scirpus sylvatica), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), škarda bahenní (Crepis paludosa), štírovník bahenní (Lotus uliginosus), violka bahenní, vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) aj.

Zoologie: Vzhledem ke své malé ploše představuje tato přírodní památka pouze součást životního teritoria druhů jako jsou kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), čolek horský (Triturus alpestris), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka živorodá a zmije obecná (Vipera berus). Větší druhové zatoupení se dá očekávat u bezobratlých, jejichž podrobný inventarizační průzkum dosud nebyl proveden.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí. Lesnickou činnost na okolních lesních pozemcích (smrková monokultura) lze provádět tak, aby nebyl narušen a ovlivněn vegetační kryt chráněného území.

Management, ohrožení, návrhy opatření: O minulém hospodářském využívání lokality nejsou k dispozici žádné doklady, snahu plochu zúrodnit dokládají zbytky odvodňovacích stružek. K dalšímu ovlivnění došlo při stavbě dvou místních komunikací tvořících hranice památky. Do nedávné doby se také negativně projevovaly občasné úniky splaškových vod z blízkého rekreačního střediska. Postupné zarůstání náletovými dřevinami a hromadění stařiny si vyžádalo údržbu kosením a v roce 1998 kompletní odstranění náletu.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 11:07 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení