Přírodní rezervace Smrk

Základní údaje: Přírodní rezervaci Smrk tvoří vysokohorský smrkový les a smíšené porosty v hřebenové oblasti a na prudkých jv. a sz. svazích Smrku (1276 m), v pramenné oblasti Velkého potoka. Nachází se v nadmořské výšce 960 - 1276 m, v Radhošťské hornatině v Moravskoslezských Beskydech. Katastrální území Ostravice a Čeladná, lesní závod Ostravice, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy. Rezervace byla vyhlášena v r. 1996, celková rozloha 161,25 ha.

Motiv ochrany: Vysokohorský smrkový les a smíšené porosty pralesovitého charakteru.

Geologie, půdní poměry: Území je součástí flyšového pásma západních Karpat, které patří do soustavy geologicky mladých pásemných pohoří, vznikajících koncem druhohor a ve třetihorách z usazenin moře, nazývaného Tethys. Podloží tvoří převážně nazelenalé glaukonitické pískovce godulského souvrství. Pro vrcholové oblasti Radhošťské hornatiny je charakteristické hlubinné ploužení, které porušuje horninový masív a dochází k rozvolnění vrcholových poloh vysokých hřbetů. Vznikají zde rozsáhlé skalní sesuvy, na jejichž odlučné plochy jsou vázány rozsedlinové pseudokrasové jeskyně. Na jižním svahu Smrku, mimo území PR, se nachází malá puklinová jeskyně s úzkou chodbou dlouhou 6,5 m.

Botanika: Na úbočí Smrku se nachází buková smrčina a smrčina, ve spodní části jsou smíšené porosty pralesovitého charakteru.

Zoologie: Fauna se řadí do karpatského úseku zóny jehličnatých a smíšených lesů. Území je součástí biotopu rysa ostrovida (Lynx lynx). Z drobných savců se vyskytuje např. silně ohrožená myšivka horská (Sicista betulina).

Lesnictví: V lesních porostech je možno hospodařit jen podle platných lesních hospodářských plánů, při jejichž zpracování se vychází ze speciálních plánů ochrany. Celý masív Smrku byl v minulosti souvisle zalesněný, v současné době jsou lesní porosty poškozeny imisemi.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Zásahy v území jsou soustředěny především na podporu přirozeného zmlazení lesních porostů a jejich ochranu před okusem spárkatou zvěří. Rezervace je přístupná po několika značených turistických cestách, hřebenovou partií přes vrchol Smrku prochází červeně značená trasa z Ostravice do Horní Čeladné a dále až na Radhošť. Na vrcholu se nachází pomníček Johna Lennona.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 11:17 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení