Přírodní památka Dobšená [ Přírodní památka ]

Extenzivní pastvina lemovaná lesem na jihozápadním svahu Královce (655 m
n. m.) 2 km jihovýchodně od Valašských Klobouk. Vegetace karpatských
přepásaných luk s prameništěm s bohatou populací kruštíku bahenního.

K.ú.: Valašské Klobouky
Výměra: 1,48 ha
Nadm. výška: 525-580 m
Vyhlášeno: 1982

Geologie - Lokalita se nachází v magurském flyšovém pásmu, představovaném dílčí jednotkou bystrickou, která se člení na zlínské souvrství, bystrické vrstvy a belovežské souvrství. Bystrické vrstvy mají převahu vápnitých jílovců a slínovců (střední až spodní eocén), belovežské souvrství je tvoří rudohnědé jílovce (spodní eocén až svrchní paleocén). Kvartérní uloženiny jsou deluviálního původu. PP se nachází v horní části členitého údolního uzávěru krátké levostranné pobočky Klobouckého potoka. Půdním typem je kambizem pseudoglejová var. kyselá až kambizem dystrická, těžší střední zrnitosti.

Květena - V mezofilní části louky převažuje společenstvo s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), v němž jsou roztroušeny keře jalovce
obecného (Juniperus communis). Spolu s nimi roste lilie zlatohlávek
(Lilium martagon), podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa), pětiprstka
žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač obecný (Orchis morio), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), kakost krvavý (Geranium sanguineum) a jiné druhy. Na prameništi v horní části rezervace se v druhově bohatém ostřicovo-mechovém společenstvu (svaz Caricion davallianae) vyskytuje
suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), kruštík bahenní (Epipactis
palustris) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Zvířena - Zoologický průzkum dosud neproveden, na lokalitě se vyskytuje množství členovců, z chráněných druhů např. mravenec lesní (Formica rufa).

Využití - Původně lokalita sloužila jako pastvina, od 70. let však nebyla obhospodařována a začala zarůstat náletem smrku. Ten byl koncem 80. let odstraněn, od té doby zde probíhá pravidelné kosení a stav lokality se zlepšuje.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 10:13 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení