Přírodní památka Holíkova rezervace [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Holíkova rezervace

Základní údaje:
Zbytek původního lesa, který se nachází na vrcholu kóty 566 m a na přilehlém severně exponovaném kamenitám svahu, asi 1 km severně od obce Držková v povodí Dřevnice. Leží v nadmořské výšce 540 až 566 m v Hostýnských vrších, katastrální území Držková. Vyhlášeno v r. 1987. Výměra 6,2223 ha.

Motiv ochrany:
Cílem ochrany je zachování původní synusie dřevin a podrostu v uvedených typech porostů na magurském flyši Hostýnských vrchů.

Geologie, půdní poměry:
Geologický podklad tvoří lavice hrubozrnných pískovců až slepenců lukovských vrstev (paleocén) soláňského souvrství račanské jednotky magurského příkrovu ve flyšovém pásmu Západních Karpat. V severozápadní části rezervace vystupují na povrch skalní výchozy, výrazné skalní útvary jsou situovány i v jihovýchodní části lokality. Půdní povrch je kamenitý až balvanitý se sutěmi.

Botanika:
V lesním porostu převažuje z dřevin buk lesní (Fagus sylvatica) s přimíšenou jedlí (Abies alba). Zastoupení mají i javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v části porostu se nachází značné procento smrku (Picea abies). Z ostatních dřevin jsou vtroušeny modřín opadavý (Larix decidua), bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a borovice lesní (Pinus silvestris). Bylinný podrost je celkem chudý, místy se vyskytuje strdivka jednokvětá (Melica uniflora), svízel vonný (Galium odoratum), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), na skalách lze roztroušeně najít osladič obecný (Polypodium vulgare).

Zoologie:
Území a jeho širší okolí je významným hnízdištěm a útočištěm řady druhů ptactva a ostatních živočichů, kteří vyhledávají smíšené lesy se skalnatým prostředím. Z ohrožených druhů zde hnízdí např. jestřáb lesní (Accipiter gentilis), dále holub hřivňák (Columba palumbus), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), strakapoud velký (Dendrocopos major) aj.

Lesnictví:
Ze skupin lesních typů je zde zastoupena kapradinová jasanová javořina (Fraxineto-Aceretum), bohatá mařinková jedlová bučina (Abieto-Fagetum) a skeletová jedlová bučina na exponovaném skalnatém hřbetu. Lesní porost je tvořen dvěma etážemi, věk 1. etáže je 130 let. Zmlazení uvnitř porostu je nevýrazné, ve větší míře se objevuje kolem východního a severního okraje, místy je doplněno kulturní výsadbou.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Na tomto území se i před vyhlášením ochrany několik posledních desetiletí nehospodařilo, porosty byly lesním závodem udržovány jako rezervace. Pro zachování charakeru přírodní rezervace je třeba ponechat porosty přirozenému vývoji.


Literatura:
Rezervační kniha, KÚ Zlín.
Elsnerová M., Krist J., Trávníček D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 05.03.2010 v 11:01 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení