Přírodní památka Pod Cigánem [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Pod Cigánem

Základní údaje:
Přírodní památku Pod Cigánem tvoří louka ve svahu sousedící částečně s lesem, částečně s okolními loukami. Je poměrně vlhká, místy až zamokřená a silně zamechovaná. Nachází se na severním svahu kóty Cigán (744 m n.m.) v nadmořské výšce 575 až 605 m, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Nedašov na Valašskokloboucku. Katastrální území Nedašov, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno v r. 1982. Výměra 0,2550 ha.

Motiv ochrany:
Dobře zachovalá společenstva pastvin a lemů s výskytem prstnatce Fuchsova Soova (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana), ohrožených druhů orchidejí a dalších rostlin.

Geologie, půdní poměry:
Geologický podklad je tvořen javorinským souvrstvím magurského flyše s převažujícími pískovci (spodní paleocén až svrchní křída) a flyšovými vrstvami svodnického souvrství s vápnitými jílovci a slínovci (spodní paleocén až svrchní křída). Půdním typem je kambizem typická.

Botanika:
Ve floristické skladbě převládají druhy vyskytující se na mezofytních a vlhkých loukách, jako např. kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), třeslice prostřední (Briza media) kyseláč luční (Acetosa pratensis), zvonek rozkladitý (Campanula patula), zvonek broskvoňolistý (Campanula persicifolia), jetel luční (Trifolium pratense), svízelka lysá (Cruciata glabra), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), srha laločnatá (Dactylis glomerata), kokrhel menší (Rhinanthus minor) a mnohé další.

V návaznosti na sousední les v přilehlé luční části přistupují některé lesní druhy, např. zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), bika hajní (Luzula luzuloides), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), borůvka černá (Vaccinium myrtillus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), lecha jarní (Lathyrus vernus), pryskyřník kašubský (Ranunculus cassubicus), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

Z chráněných a ohrožených druhů, popřípadě z druhů vyžadujících zvýšenou pozornost se nachází orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), prvosenka jarní (Primula veris), zvonek klubkatý (Campanula glomerata). Z orchideovitých rostlin vytváří velmi silnou populaci prstnatec Fuchsův Sooův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana), roztroušeně se vyskytuje vstavač mužský (Orchis mascula), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), bradáček vejčitý (Listera ovata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Na zamokřených částech roste prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), sítina sivá (Juncus inflexus), druhy mokřadních ostřic (Carex), suchopýr a jiné.

Zoologie:
Podrobný průzkum nebyl dosud proveden.

Lesnictví:
Lokalita je bezlesí, v bezprostředním okolí se nacházejí především smíšené lesy.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Louka byla využívána v minulosti jako extenzivní pastvina. Od 70. let 20. stol. byla opuštěna a zarůstala náletovými dřevinami. V posledních letech byla část území vlastníkem zbavena náletu a bylo na něm obnoveno kosení. PP Pod Cigánem je jedna z nejlepších lokalit v severní části Bílých Karpat, pokud jde o výskyt orchideovitých rostlin, a to jak co do počtu druhů na malé rozloze, tak i co do četnosti. Má dobré předpoklady pro uchování, popřípadě zlepšení současného stavu.


Literatura:
Rezervační kniha, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Elsnerová M., Krist J., Trávníček D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 09:09 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení