Přírodní památka Anenský vrch [ Přírodní památka ]

Základní údaje
Vrcholová plošina a severní svahy Anenského vrchu (kóta 267,6) asi 1 km jižně až jihojihozápadně Bavor
Katastrální území: Bavory
Rozloha: 0,59 ha
Nadmořská výška: 242-268 m
Zřízena: vyhláška ONV v Břeclavi č. II/1206 z 9. 10. 1986

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Stepní lada s roztroušenými křovinami a výskytem chráněných druhů rostlin.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Návrší tvoří flyšová facie ždánicko-hustopečského souvrství s polohami rozvětralých slepenců a pískovců.

Rostlinstvo a květena
Stepní lada v pokročilém stadiu sukcese, s lemovými společenstvy a roztroušenými teplomilnými křovinami, zejména na bývalých mezích, představují polopřírodní enklávu uprostřed zemědělských pozemků.
Na lokalitě bylo v letech 1992-1996 zjištěno 102 druhy cévnatých rostlin, mezi nimi 6 zvláště chráněných druhů, a to hvězdnice chlumní, kosatec nízký, sasanka lesní, třemdava bílá, violka obojaká a zlatovlásek obecný.

Zvířena
Vzhledem k charakteru biotopu převažují stepní a křovinné druhy. Byl zaznamenán výrazný nárůst početních stavů křepelek polních, pravidelně zde hnízdí ťuhýk obecný, pěnice vlašská i pěnice hnědokřídlá, strnad luční, bramborníček černohlavý a skřivan polní.
V malakoufauně převažují xerotermofilní druhy Truncatellina cylindrica a Granaria frumentum, významná je i přítomnost terikolních mladých přistěhovalců z jižní Evropy - Cecilioides acicula a Oxychilus inopinatus.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Lokalita není hospodářsky využívána. Jisté ohrožení představuje ruderalizace způsobená mj. zemědělským hospodařením na sousedních pozemcích. Jako vhodný cílový ochranářský režim se jeví občasné kosení nebo pastva spojená s odstraňováním keřů. V sousedství se nacházejí několikaleté úhory, jejichž sukcesi by bylo možné ovlivnit žádoucím směrem a usilovat o jejich připojení k chráněnému území.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 10.03.2003 v 13:52 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení