STANOVY NOVOJIČÍNSKÉHO SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ

Nový Jičín

I.
Název sdružení

Podnikatelé města Nového Jičína založili sdružení podnikatelů ve smyslu zákona č. 83/908b. ve znění pozdějších novelizací o sdružování občanů.
Názvem tohoto sdružení je:

Novojičínské sdružení podnikatelů (dále pouze sdružení).

II.
Sídlo

Sídlem sdružení je Nový Jičín, Havlíčkova ul. 3.

III.
Cíl činnosti sdružení

Podnikatelé města Nového Jičína se sdružují zejména s těmito cíly:
1. sjednotit a formulovat specifické zájmy podnikatelů na území města Nového Jičína
2. účelněji chránit a prosazovat jednotné zájmy členů sdružení při jednáních s jinými subjekty, zejména zástupci Města Nového Jičína a státu.
3. poskytování vzájemných konzultací a pomoci členům sdružení při jejich podnikání zejména osvětovou činností.

IV.
Vznik členství ve sdružení

O členství ve sdružení se může ucházet fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Nového Jičína a právnická osoba se sídlem v Novém Jičíně nebo podnikající v provozovně na území města Nového Jičína.

Zájemce o členství ve sdružení je povinen podat písemnou přihlášku a zaplatit vstupní příspěvek. Členem sdružení se stává schválením radou Sdružení podnikatelů.
Valná hromada bude o nových členech informována na svém zasedání.

V.
Práva a povinnosti člena sdružení

Člen sdružení je zejména oprávněn:
- účastnit se na naplňování cílů sdružení, jak jsou uvedeny v odst. III těchto stanov
- účastnit se a hlasovat na valné hromadě sdružení
- být volen do orgánů sdružení

Člen sdružení je zejména povinen:
- podílet se podle svých schopností a možností na naplňování cíle sdružení, jak je uvedeno v odst. III těchto stanov
- platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

VI.
Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká zejména těmito způsoby:
1. písemným oznámením člena sdružení o vystoupení
2. nezaplacením členského příspěvku
3. vyloučením ze sdružení na základě rozhodnutí valné hromady
4. úmrtím člena sdružení

VII.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
1. valná hromada
2. rada sdružení
3. revizní komise

VIII.
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena shromážděním členů. Každý člen sdružení má při hlasování jeden hlas.
Valná hromada se schází vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení, nebo ji svolá Rada sdružení. Valná hromada musí být však svolána Radou sdružení nejméně jedenkrát v kalendářním roce tak, že termín konání musí být stanoven nejpozději do 30.10. každého roku. O konání valné hromady musejí být ostatní členové sdružení uvědoměni písemně nejméně do 7 dnů před termínem konání.

Hlasování valné hromady:
a) každá řádně svolaná Valná hromada je usnášeníschopná
b) usnesení Valné hromady je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů
c) hlasování je veřejné

Působnost Valné hromady:
1. schvalovat roční účetní závěrku sdružení
2. volit a odvolávat Radu sdružení a Revizní komisi
3. rozhodovat o vyloučení člena sdružení
4. schvalovat Stanovy a jejich změny
5. rozhodovat o výši členských příspěvků
6. rozhodovat o zániku sdružení
7. rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti Valné hromady svěřují Stanovy sdružení nebo zákon

IX.
Rada sdružení

Statutárním orgánem sdružení je Rada sdružení. Jménem sdružení jednají jako statutární zástupci sdružení vždy nejméně dva členové Rady sdružení společně.
Radu sdružení volí Valná hromada z členů sdružení na dobu dvou let. Rada sdružení má sedm členů. Rada sdružení volí ze svého středu předsedu sdružení a hospodáře.
Povinností Rady sdružení je podle svých nejlepších schopností a možností, které lze spravedlivě požadovat, naplňovat cíle sdružení, jak jsou uvedeny v těchto Stanovách.
O výsledcích své činnosti je Rada sdružení povinna informovat členy sdružení na Valné hromadě.

Člen Rady sdružení může být odvolán Valnou hromadou, hlasuje-li pro jeho odvolání nadpoloviční většina přítomných členů sdružení. Člen Rady sdružení může být zvolen pouze se svým souhlasem.
Hospodář je povinen vést řádně účetnictví sdružení a zpracovat roční účetní závěrku za příslušné období, které předkládá ke schválení nejbližší valné hromadě.

X.
Revizní komise

Valná hromada volí Revizní komisi, kterou tvoří tři členové sdružení. Revizní komise je oprávněna a zároveň povinna kontrolovat vedení účetnictví a hospodaření sdružení.

XI.
Hospodaření sdružení

1. Za vedení účetnictví a hospodaření sdružení odpovídá Rada sdružení společně se zvoleným hospodářem a revizní komisí. Rada sdružení hospodaří a požívá při své činnosti členské příspěvky. Tyto příspěvky mohou být použity výlučně pro potřeby sdružení, jako je např. poštovné, hovorné, jízdné, informační materiály sdružení, poplatky za členství ve Sdružení podnikatelů ČR, úhrada nákladů na semináře apod.
2. Členské příspěvky
Při vstupu do sdružení je člen povinen zaplatit vstupní příspěvek, který činí Kč 500,-
Slovy: Pětsetkorunčeských,-,-,-.
Člen sdružení je dále povinen platit další členské příspěvky, jak budou stanoveny Valnou hromadou

XII.
Zánik sdružení

Sdružení zaniká zejména těmito způsoby:
1. dobrovolným rozpuštěním
2. sloučením s jiným sdružením
3. pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

XIII.

Tyto stanovy mohou být změněny pouze rozhodnutím Valné hromady.
Tyto stanovy byly přijaty Ministerstvem vnitra pod č. j. II/s-os/1-29041/96R z 22.1.1996 a byly změněny dne 4.12.2000 a dne 12.1.2004.

V Novém Jičíně dne 12. ledna 2004

Zveřejněno 09.11.2004 v 10:59 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení