Zápis z valné hromady ze dne 10.1.2005

Zápis z valné hromady Novojičínského sdružení podnikatelů

Rada NSP svolala na 10.1.2005 valnou hromadu členů NSP.

V úvodu byl schválen program valné hromady:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva revizní komise
4. Vystoupení hostů
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr
8. Slavnostní večeře

ad 1, zahájením a vedením val. hromady byl pověřen MVDr. Milan Šturm, který přivítal všechny členy sdružení a hosty.
Byl podán návrh na složení mandátové a návrhové komise. Tyto byly jednomyslně schváleny.
Mandátová komise sdělila, že valná hromada je usnášeníschopná počtem dvaceti tří členů sdružení.

ad 2, předseda sdružení Mgr. Břetislav Honzek přednesl zprávu o činnosti sdružení za minulý rok.

ad 3, člen výboru Alexander Kodada přednesl zprávu revizní komise o hospodaření
za uplynulý rok.

ad 4, z hostů jako první vystoupil místostarosta Městského úřadu Nový Jičín Ing. Vladimír Bárta, který podal zevrubné informace o záměrech vedení města ve vztahu k podnikání v Novém Jičíně.

Vedoucí obecního živnostenského úřadu Ing. Stanislav Bartoň informoval přítomné
o legislativních změnách ve vztahu k živnostím a obecně k podnikání.

ad 5, organizátor Veletrhu podnikatelů Novojičínska Miroslav Rejko informoval jaké je nutno realizovat kroky k zabezpečení tradičního veletrhu podnikatelů Novojičínska. Sdělil, že připravenost ze strany organizátorů je nedostatečná.

Dušan Soviar s Ing. Hollým představili nové "webové" stránky NSP a možnosti, které nabízejí v oblasti propagace a informovanosti.

Jan Šťastný upozornil na nekvalitní hostinské služby na stáncích při organizování akcí v centru města a vyzval orgány města k důslednější kontrolní činnosti.

Ing. Zdeněk Šmejkal připomněl důležitost podnikatelského areálu v katastru Nového Jičína. Dále zdůraznil nutnost volného vjezdu do centra města a možnost parkování v tomto prostoru.

Alois Trefil taktéž zdůraznil uvolnění vjezdu do centra města.

V diskusi nejvíce zaznívaly názory na budoucí přestavbu náměstí. Všichni se shodli, že tato investiční akce ovlivní centrum pro příštích minimálně padesát let. Tato přestavba nemůže jít v duchu zakonzervování, aby se centrum Nového Jičína nestalo střediskem pokoutních obchodníků. Je nutno centrum privatizovat, umožnit návštěvníkům automobilovou mobilitu až do samého centra. apod.

ad 6, usnesení:

Valná hromada NSP:

1. schvaluje zprávu o činnosti za rok 2004
2. bere na vědomí zprávu o hospodaření NSP předloženou revizní komisí
3. schvaluje zvýšení členských příspěvků na 300 Kč
4. pověřuje p. Dušana Soviara správou, obsluhou a aktualizací internetových stránek NSP a pravidelně informovat o této činnosti při zasedáních rady NSP.

ad 7, na závěr poděkoval řídící schůze všem za účast a konstruktivní připomínky, které
budou podnětem pro jednání s vedením města a dalšími institucemi.
Všichni zúčastnění byli pozváni na slavnostní večeři.Zpracoval: Dušan Soviar

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 11.01.2005 v 12:36 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení